Projektet

Just nu byggs ett passivhus enligt FEBY 12 kriterierna på en tomt i Botkyrka kommun, Stockholm.

Huset är ritat av ägarna och kommer att uppföras på delad entreprenad. En annan inblandad part är Energimyndigheten som fått i uppdrag att ”vidta främjandeåtgärder för att underlätta genomförandet av krav på nära nollenergibyggnader, särskilt demonstrationsprojekt, kompetenshöjande insatser för nyckelgrupper, samt uppföljning, utvärdering och analys av nya och befintliga lågenergibyggnader

Det huvudsakliga målet med programmet är att främja nybyggnation av lågenergibyggnader och renoveringar som avser att markant förbättra byggnadens energiprestanda och nå lågenerginivå samt att genom mätningarna erhålla underlag för fastställandet av nära nollenerginivån.

Detta innebär att denna fastighet kommer att mätas noggrant och vara en del av det underlag som blivande energiregler sätts utifrån.