Kriterier för kvarteret Dynamiten

Försäljning av stycketomter med lågenergiprofil.

Kommunen har en övergripande målsättning om att inte bidra till klimatförändringarna och arbete pågår med att ta fram kriterier för energisnålt, klimatsmart och miljövänligt byggande. Frågan om kriterier vid anvisning av kommunal mark har aktualiserats i och med att villatomterna i kvarteret Dynamiten är redo att sättas på marknaden under våren 2011.

Kommunstyrelsen har i november 2010 beslutat att vid anvisning av tomter inom kvarteret Dynamiten ställa krav på en energiförbrukning som underskrider 50 kWh/kvm bostadsyta vid uppvärmning med elvärme och 75 kWh/kvm bostadsyta vid annan uppvärmning.
Lågenergihus – vad är det?
Ett lågenergihus ska förbruka få kilowattimmar och ha låg miljöpåverkan. Det ställer höga krav på byggnaden, värmesystemet, energislag, ventilationssystemet, varmvatten och hushållsapparater som kyl/frys, disk- och tvättmaskin. Det finns idag bara privata initiativ till internationella och svenska system för certifiering av ”passivhus” – där uppvärmning till stor del sker genom den energi som alstras i huset av maskiner och boende. Det finns i nuläget ingen motsvarande definition av ”lågenergihus” – som har ett högre värmebehov än passivhus men ändå lägre än de krav som nybyggnadsreglerna1 anger. Tekniskt sett ska husen ha mycket god isolering i väggar, tak och golv, energieffektiva fönster med bra isolerrutor och vara täta så att luft inte läcker in eller ut någonstans. Istället ska luften gå genom ett ventilationssystem som återvinner värmen i frånluften.

Vissa kommuner, bland annat Västerås stad, KF den 4 dec 2008, har slagit fast kriterier för att kunna definiera ett lågenergihus och hur det ska följas upp. Alla småhus som byggs på kommunal mark i Västerås kommer i fortsättningen att vara lågenergihus. Kriterierna skiljer sig beroende på uppvärmningskälla och är lite generösare för hus med fjärrvärme. I Västerås ställs krav på en maximal energiförbrukning om 50 kWh/kvm bostadsyta vid uppvärmning med elvärme och 75 kWh/kvm bostadsyta vid annan uppvärmning än elvärme.

I avvaktan på generella kriterier för energiförbrukning anser Botkyrka kommun att Västerås kriterier kan användas.

Övriga former för försäljningen bör utvecklas så att de krav som Botkyrka kommun ställer på energiförbrukning efterlevs och kan följas upp. Västerås stad har goda erfarenheter av ett system med att köparen presenterar ett förslag till hus innan köpebrev överlämnas. De kommunala kraven redovisas i samband med att köpekontraktet upprättas.
Uppföljning sker i samband med byggsamråd, kontrollplan och kvalitetsansvarig m m.

 

Referens
Sigvard Andersson

Mottagare
Mäklare/Tomtköpare
PM
Lågenergihus